Ostržek 6

KOTIČEK DOBRE PRAKSE   SLOVENŠČINA NA DALJAVO   Slovenščina na daljavo je sistem za učenje slovenščine kot tujega jezika, brezplačno dostopen na internetu: http://www.e-slovenscina.si/ Tečaj je namenjen tujim govorcem v Sloveniji in na tujem, slovenskim izseljencem in njihovim potomcem, izmenjavam študentov, prevajalcem, ... Tečaj je razdeljen na tri težavnostne stopnje: začetno, nadaljevalno in izpopolnjevalno ter razvija tako poslušanje kot branje in pisanje v slovenskemu jeziku. Uporabnik lahko pri delu uporablja razširjena kazala, iskalnik, forum, spletno klepetalnico, načrtujejo pa tudi slovar in možnost komuniciranja z učiteljem slovenščine. Poleg jezikovnega tečaja SLOVENŠČINA NA DALJAVO ponuja tudi informacije o Sloveniji in slovenščini, poseben kotiček pa je namenjen otrokom: http://www.ltfe.org/snd-otroski-koticek/001.html Projekt SLOVENŠČINA NA DALJAVO je nastal kot rezultat ciljnega raziskovalnega projekta, katerega nosilec je bil Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, v sodelovanju z Laboratorijem za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu. Projekt so naročila in finančno podprla Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za informacijsko družbo in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vse nadaljnje informacije lahko dobite po telefonu na številki 01 241 86 48 ali po e-pošti: jana.zemljaric(at)ff.uni-lj.si.