Projekt V objemu besed

pasicalogotipiuradnanova4

 

ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA V OBJEMU BESED

 

Projekt za spodbujanje družinske pismenosti z naslovom V objemu besed, ki ga vodi Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru skupaj s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru inDruštvom Bralna značka Slovenije – ZPMS, v njem pa sodeluje štirinajst partnerskih vrtcev, se bo zaključil s konferenco, ki bo 13. 10. 2017 med 9.00 in 17.00 uro v prostorih Pedagoške fakultete UM.


Udeležba na zaključni konferenci je za vse slušatelje brezplačna, zaradi omejenega števila sedežev je potrebno svojo udeležbo prijaviti do 5. 10. 2017 na elektronski naslov:

petra.potocnik@bralnaznacka.si

 

PROGRAM

PRIJAVNICA

 

red. prof. dr. Dragica Haramija,
vodja projekta

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________


V OBJEMU BESED
projekt za spodbujanje družinske pismenosti

 

 

 

PREDSTAVITEV PROJEKTA

Red. prof. dr. Dragica Haramija,
vodja projekta

 

Družinska pismenost je medgeneracijska bralna dejavnost na vseh področjih otrokovega razvoja (jezik, umetnost, družba, narava, matematika, gibanje). Menimo, da je ključ do uspeha v literarnih in informativnih zgodbah: ljudje imamo radi zgodbe, te pa so odlična pot za učenje.

 

Predstavitev projekta

Čas trajanja projekta: od oktobra 2016 do 25. novembra 2017.

Namen: dvig družinske pismenosti.

Družinsko pismenost v projektu predstavljamo kot temelj bralne pismenosti, slednja pa je nujni pogoj za delovanje v informacijski družbi. Pri utemeljitvi namena in ciljev projekta izhajamo iz temeljnih dokumentov, na podlagi katerih smo pripravili program, natančneje so predstavljeni vsebina programa in zastavljeni cilji projekta; predstavljene so načrtovane dejavnosti in načrt izvedbe le-teh: mreža izvajanega programa, število družin, načrt usposabljanja za multiplikatorje, načrt usposabljanja za starše, načrt evalvacije, dejavnosti in terminski načrt; trajnostna naravnanost projekta V objemu besed z nadaljnjimi izobraževanji mentorjev branja, priročnikom za multiplikatorje in starše.

 

Temeljna izhodišča projekta

 • otrokova obkroženost z bralnim gradivom (v vrtcu oz. šoli in v domačem okolju),
 • vloga knjižnice (ne samo kot prostora izposoje gradiva, temveč tudi dejavnosti za mlade bralce),
 • glasno branje otrokom (ker je otrok še poslušalec in ne samostojni bralec) in
 • odrasli, ki je bralni zgled.

 

Sodelujoče organizacije

 • Prijavitelj projekta V objemu besed je Univerza v Mariboru, nosilka Pedagoška fakulteta v sodelovanju s Filozofsko fakulteto UM.
 • Partnerska organizacija je Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, ki se že vsaj dve desetletji ukvarja tudi z družinsko pismenostjo preko predšolske bralne značke.
 • V projektu sodeluje 14 vrtcev iz dvanajstih statističnih regij Slovenije.

 

Sodelujoči vrtci

Regija

Vrtec

Osrednjeslovenska

Vrtec Pod gradom Ljubljana

Gorenjska

Vrtec Jesenice

Goriška

Vrtec Cerkno (vrtec pri OŠ)

Obalno-kraška

Vrtec Sežana

Pomurska

OŠ Gornji Petrovci (vrtec pri OŠ)

OŠ Šalovci (vrtec pri OŠ)

Podravska

Vrtec Ormož, enota Velika Nedelja in Podgorci

Koroška

Vrtec Prevalje (vrtec pri OŠ)

Savinjska

Vrtec Velenje

Jugovzhodna Slovenija

Vrtec Metlika

Primorsko-notranjska

Vrtec Pivka (vrtec pri OŠ)

Posavska

Vrtec Krmelj (vrtec pri OŠ)

Vrtec Ciciban Sevnica

Zasavska

Vrtec Litija

 

Predavatelji

 • red. prof. dr. Dragica Haramija: Uvodna predstavitev projekta
 • red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek: Vpliv socialno-kulturnega kapitala družine na razvoj in uspešnost otrok
 • doc. dr. Maja Hmelak: Spodbujanje razvoja bralne pismenosti v družini kot ena izmed ravni kakovosti v vrtcih
 • izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič: Pogovarjanje je ustvarjanje
 • doc. dr. Marija Ropič: Učinek jezikovne in fonološke zmožnosti predšolskih otrok na opismenjevanje
 • izr. prof. dr. Alenka Lipovec: Razvijanje naravoslovno matematične kompetence z uporabo otroške literature
 • Manca Perko, prof. slov. in univ. dipl. lit. komp.: Predšolska bralna značka kot trajnostna podpora družinskemu branju
 • red. prof. dr. Dragica Haramija, doc. dr. Janja Batič: Teorija slikanice
 • viš. pred. dr. Marta Licardo: Razvojni mejniki jezikovnih zmožnosti, socialno-emocionalnega področja in opolnomočenje staršev za uporabo literature, iger in drugih didaktičnih sredstev
 • izr. prof. dr. Polona Vilar: Branje, zaklad življenja
 • Kristina Picco, univ. dipl. lit. komp.: Izbor kakovostnih otroških knjig
 • red. prof. dr. Igor Saksida: Razvijanje bralnih strategij pri predšolskem otroku
 • pisatelj Slavko Pregl, dipl. ekon.: Pisateljske skrivnosti in čarovnije
 • red. prof. dr. Dragica Haramija, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše: Temeljni napotki multiplikatorjem za nadaljnje delo
 • mag. Tilka Jamnik: Predavanja za starše po vseh izbranih vrtcih

 

Nosilka in evalvatorice projekta

Nosilka projekta:

 • red. prof. dr. Dragica Haramija

 

Evalvatorice projekta:

 • izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, vodja
 • izr. prof. dr. Katja Košir
 • izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes
 • doc. dr. Simona Pulko
 • mag. Nika Vizjak

 

Delo s starši in otroki

 

Naslov usposabljanja

 

Vsebina

Uvod v družinsko branje (predstavitev projekta)

Pomen branja (ob slikanici Ostržek bere za bralno značko Tilke Jamnik in Petra Škerla); kakovostno bralno gradivo v sodelovanju z najbližjo splošno knjižnico ali v povezavi z bibliobusom.

 

Iskanje in uporaba informacij

Pismenost v vsakdanjem življenju: nakupovanje, kuharski recepti, navodila na embalaži ipd. Spoznavanje pomena informiranosti: kako najdemo informacije.

 

Informativne slikanice (naravoslovje, matematika)

Poseben poudarek na kakovostnih slikanicah z naravoslovnimi vsebinami (npr. voda, rastline, živali, kemijski poskusi za otroke, matematične vsebine …).

 

Leposlovne slikanice

Pravljica, zgodba ... v slikanici (knjigi) in kako narediti lutkovno predstavo; razmerje med knjigo in filmom ali animiranim filmom; vloga radijske igre za razvoj otrokovega slušnega razumevanja.

 

Informativne in leposlovne slikanice (družba, okolje, odnosi)

Knjiga je lahko v pomoč: medsebojni odnosi, problemi otrok v času odraščanja, tabu teme. Poseben poudarek na slikanicah s prilagoditvami (npr. vaje za odpravljanje govornih težav, glaskovanje).

 

Leposlovne slikanice

Poezija (od poigrank do npr. Prešernove Zdravljice v slikanici), v 1. starostnem obdobju prstne igre; v drugem poezija sodobnih avtorjev v slikaniških izdajah.

 

Informativne slikanice (naravoslovje, matematika)

Za vsako starostno obdobje bodo pripravljene dejavnosti, ki so lahko zabavne, ob tem pa se otrok nauči skozi knjige sprejemati naravoslovne vsebine.

 

Povezovanje z bralnimi spodbudami iz okolja, spodbude kulturnih ustanov idr.

2. april - mednarodni dan knjig za otroke, vključitev v bralno akcijo na določeno temo, literarne nagrade (finalistke), sodelovanje v neki prireditvi ali akciji najbližje splošne knjižnice; ogled razstave ilustracij, obisk galerije ali pridružitev k dogodkom ob Noči knjige (23. april – svetovni dan književnosti).

 

Informativne slikanice (gibanje, umetnost)

 

Poudarek bo na slikanicah z gibalno, glasbeno, likovno in lutkarsko vsebino.

Srečanje s pisateljem/pisateljico kot motivacija za branje

Priprava staršev in otrok na srečanje s pisateljem bo potekala na vsakem srečanju po 15 minut (knjige izbranega avtorja bodo družine brale doma kot model bralnega nahrbtnika pri Bralni znački). Po nastopu ustvarjalca bodo podeljena bralna priznanja otrokom ter diplome o sodelovanju staršem in multiplikatorjem.

 

Kvalitativni rezultati (cilj projekta):

 • Večje število bralcev na Slovenskem.
 • Organiziranost branja kot zunanje in notranje spodbude.
 • Povečanje deleža branja z razumevanjem, posledično povečana bralna pismenost prebivalstva.
 • Smernice za spodbujanje bralne pismenosti, ki so prilagojene posameznim starostnim skupinam otrok, ki so v predbralnem obdobju razvoja in v svet branja šele vstopajo.
 • Smernice za spodbujanje družinske bralne pismenosti, ki so splošne (za vse družine na Slovenskem), v posameznih segmentih so prilagojene posameznim ranljivim skupinam prebivalstva (otrokom in njihovim staršem).
 • Usposabljanje kadrov za trajnostno naravnan odnos do bralne pismenosti, ki s prenosom znanja na širšo populacijo posledično pomeni bistveno izboljšanje kakovosti življenja bralno usposobljenega prebivalstva (ki dosega višjo raven bralne pismenosti).

 

Na spletni strani Bralnega društva Slovenije, ki je član ELINET, je objavljena Deklaracija o pravici evropskih državljanov do pismenosti (http://www.bralno-drustvo.si/, pridobljeno 26. 7. 2016):

Vsak državljan Evrope ima pravico do pismenosti. Države članice EU bi morale poskrbeti, da imajo državljani vseh starosti, ne glede na družbeni razred, vero, etnično pripadnost in spol, dostop do potrebnih virov informacij in priložnosti, da postanejo toliko pismeni, da lahko učinkovito razumejo in uporabljajo komunikacijo v tiskanih ali digitalnih medijih.

 

Gradivo je pripravljeno v okviru projekta z naslovom V OBJEMU BESED, ki so ga omogočili: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Društvo Bralna značka Slovenije –ZPMS in Ministrstvo za kulturo RS.